Skip to main content

Tο έργο αποτελεί μέρος της εικαστικής μου ενασχόλησης με την ανάδυση ενός σύγχρονου κοινωνικού ιστού με κέντρο τον “Homo Videns”. Τον άνθρωπο “θέαμα” που έρχεται να αντικαταστήσει τον Homo Sapiens. Τα mass media κατόρθωσαν να δώσουν στη ζωή μια αίσθηση θεάματος που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Η νέα πραγματικότητα φέρει και εξυπηρετείται από νέες πολιτισμικές μορφες. Οι βάσεις δεδομένων, η προσομοίωση, η διεπαφη, η διάδραση, η αντιγραφή, οι “εικονικές” κοινότητες είναι ο νέος τρόπος κατα τον Lyotard δόμησης του εαυτού μας και του κόσμου.

Εξουδετερώνοντας σχεδόν την αφήγηση, με την χρήση γλωσσικών συμβόλων θέλω να προβάλλω το εννοιολογικό περιεχόμενο των συγκεκριμένων ορισμών, των πολιτισμικών αυτών αρχών.
Κ.ΣΚΑΠΕΤΟΥΛΙΑ

Τhe work is part of my art working with the appearance of a modern social web with center “Homo Videns”. Τhe man “spectacle” that is coming to replace “Homo Videns”. Μass media have managed to give life a feeling of sight that no one can imagine. Τhe new reality brings and is served by new cultural forms. Databases, simulation, interface, interaction, copy, “virtual” communities are the new way, as Lyotard said, of building ourselves and our world.
Almost neutralizing the narrative, with the use of language symbols, i want to promote the conceptual content of those particular.
DSCAPE

Curriculum Vitae

Πολλοί όπως και εγώ άλλωστε, γράφουν για να χάσουν το πρόσωπο τους. Μη με ρωτατε ποιος ειμαι και μη μου λετε να παραμεινω ο ιδιος: αυτη είναι μια ληξιαρχική ηθική. Διέπει τα δημόσια εγγραφα μας. ας μας αφήνει τουλάχιστον ελεύθερους οταν γραφουμε. καθώς ο χρόνος δεν καθορίζεται από γραμμικότητα είναι πολύ δύσκολο να καθορίσεις ποτέ Έγινε κατι. Στο ιδιο μπορει κανεις να επιστρέφει και να επανέρχεται συνεχως, να το τροποποιεί, να το εμπλουτίζει, να το επαναπροσδιορίζει. ένα γεγονός δεν καθορίζεται μόνο από την χρονική τοποθέτηση του, αλλά και από αλλά ποιοτικά στοιχεία όπως η διάρκεια του. όχι τοσο απο τα περιορισμένα χαρακτηριστικά της μαρκαρισμένης με in και out χρονικής διάρκειας αλλά από την κληρονομιά(καταγωγή) του παρελθόντος και την εκπληξη-πλουτο του μελλοντος χρόνου.
ο beuys συντάσσει ένα πρωτο βιογραφικο σημείωμα στις 7 Μαρτίου του 1961 για την υποψηφιότητα του στην θεση καθηγητη της ακαδημιας καλων τεχνων του ντυσελντορφ.συντασσει βιογραφικά σημειώματα στα οποια εκφράζει την επιθυμία του να «σμιλεύσει τη βιογραφία του». Ένα από αυτα είναι το lebenslauf-werklautτο 1964, το οποίο θα ενισχυσει τη ρομαντική πλευρά της βιογραφιας του.

Κωνσταντίνα Σκαπετούλια
Εικαστικός – Ε.ΔΙ.Π ΑΣΚΤ

Many as i am, writing to lose their face. Don’t ask me who i am and don’t tell me to stay the same person: this is a morality. It has our public documents. Let us leave for free when we write.
As the time is not defined by linearity it is very difficult to determine when something happened. On the same he can do anything to return and repeat it again, to modify it, to restore it, to return it. A fact is not only determined by its time location, but also quality information as its duration. Not to the limited characteristics of in and out duration but other than heritage (original) of the past and surprise of the future time.
Beuys writing a CV first on 7 march 1961 for the position candidacy professor of academy of fine arts of Ntyselntorf. He is writing CV-forms in expressing his desire to “chipping his biography.” One of these is Lebenslauf – Werklautto 1964, which will strengthen the romantic side of biography.

Constantina Scapetoulia
– Visual Artist
– Teaching and Laboratory Staff ASFA

error: Content is protected !!